Søk i denne bloggen

fredag 20. januar 2017

Bedre bruk av heldagsprøvedager og tentamen?

Skrivedager med prosessarbeid (kan erstatte heldagsprøver)
Scenarioet ved en "vanlig" heldagsprøve i norsk er at mange leverer tidlig, spesielt de som burde sitte til slutt. For å utnytte tiden bedre, kan man bruke heldagsprøvedagen til et mer styrt skriveopplegg med veiledning.

Utgangspunktet er at alle elevene får de samme tekstene utdelt, innenfor samme tema, men at de f.eks. kan velge mellom to ulike teksttyper når de selv skal skrive. Elevene jobber sammen i pargrupper med å lese tekstvedleggene, streke under mulige sitat de kan bruke, notere egne tanker og diskutere hovedtemaet for skrivedagen. Så henter jeg innspill fra alle pargruppene og skriver dem opp på tavla og/eller i et dokument alle får tilgang til (It's, Google docs, samskrivingsdokument via NDLA). Egen beskrivelse av de ulike digitale verktøy jeg nevner kommer i eget dokument på It's fagforum.

Tankene og innspillene kan noteres i et tankekart, som emnesetninger eller som lister med stikkord. I oppgaver der det er relevant å trekke inn pensumstoff fra f.eks. litteraturhistorien og tekster vi har lest tidligere, blir elevene bedt om sjekke lærebok og pensumlista og komme med innspill på hva som kan være relevant for oppgaven.

Så må elevene velge hvilken teksttype de vil skrive. Det kan være hensiktsmessig å dele klassen inn i grupper etter hvilken oppgave de velger, slik at du kan veilede konkret på oppgaven. Det er selvsagt også mulig å presentere/repetere teksttyper og sjangerkrav i samlet klasse, før elevene velger teksttype. I grupper skal de så kort diskutere mulige innfallsvinkler til oppgaven de skal skrive, og de kan diskutere en mulig disposisjon.

Denne delen av skrivedagen tar omtrent 1,5-2 timer, men det avhenger litt av hvor mye tid du vil bruke på å forklare og modellere tekstarbeid. Resten av tiden skal elevene jobbe selvstendig med egen tekst, og de leverer som vanlig ved tidsfristen. Jeg bruker tiden i klasserommet til å gå rundt og veilede hver elev, gjerne ved å se på innledningen og første avsnitt. Da kan jeg veilede direkte i arbeidsprosessen.

Erfaringen ved slik veiledet skriving er nesten utelukkende positiv. Noen elever vil helst bare jobbe alene, noen vil helst bare gjøre seg ferdig og gå hjem, men de har alle godt av å jobbe såpass grundig i planleggingsfasen. Det vinner de alle på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar