Søk i denne bloggen

fredag 20. januar 2017

"Retting" og veiledning i prosesskriving

"Retting" i prosessorientert skriving
Tradisjonelt har retting gjerne bestått i å markere alle feil i en tekst, i tillegg til å kommentere hva eleven har fått til og ikke fått til. En slik type retting er veldig tidkrevende, og det har også vist seg at elever flest i for liten grad bruker den til å forbedre skrivingen sin. Det er gjerne de elevene som strever mest, som vil få flest markeringer og kommentarer. Det er også disse elevene som vil ha størst problemer med å ta til seg kommentarene og endre på det de har gjort feil.
Når en skal arbeide i prosess, er det viktig å ha fokus på neste trinn på veien til å bli en bedre skriver. Hvis eleven må endre mye på strukturen og innholdet i en tekst, får det liten verdi at du markerer alle grammatiske feil. Det holder å vise hvilke type feil som går igjen i teksten.
Hva eleven får tilbakemelding på avhenger av vurderingskriteriene for oppgaven, men også av nivået til eleven. Det handler om å hjelpe eleven opp til neste trinn i skrivetrappa, altså formativ vurdering. I en sluttkommentar i et slikt prosessarbeid oppsummerer jeg hva eleven først og fremst skal ha fokus på i sitt videre arbeid.

Hvordan kommentere i elevteksten
Det er flere måter å kommentere i tekst på. Jeg bruker en kombinasjon av fargemarkering av ord og kommentarer (sett inn merknad). For eksempel kan verbfeil få én farge, stavefeil en annen. I kommentarene i margen står det mer utfyllende kommentarer. Det kan være spørsmål som skal hjelpe eleven til å utdype, det kan være konkrete tips til hvor de skal finne informasjon, og av og til får de forslag til andre formuleringer.
Noen liker å vurdere tekster med verktøy som screencast-o-matic.com. Da kan du kommentere muntlig og vise med markør i teksten mens du snakker. Dette kan være verdt å prøve ut for å variere, og mange mener det er tidsbesparende.
Fordelen med digital retting er at elevene får konkrete tips direkte i teksten sin. Noen ganger er det kanskje lenker til øvelser de kan gjøre. Elevene «mister» ikke oppgaven, de slipper å tyde den knotete håndskriften min, og vi kan gå tilbake å se på tidligere oppgaver og hva som har vært kommentert der.
Plagiatkontrollen viser meg også hvor store endringer eleven har gjort med innholdet i teksten sin. Jeg påpeker gjerne hvis elevene ikke har endret siden forrige tilbakemelding, og det påvirker sluttvurderingen at de ikke viser revisjonskompetanse.
En annen fordel med digital vurdering er at jeg kan kopiere og lime inn i kommentarfeltet på It’s. Da får jeg kommentarene på alle oppgaver på ett sted (under "status og oppfølging" på It's), og det er ikke minst nyttig i fagsamtaler.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar